Politica de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

Te rugăm să citești regulile de utilizare, termenii și condițiile, politicile de confidențialitate și politica cookies.

*Continuarea utilizării presupune că ești de acord cu termenii și condițiile de utilizare, politicile noastre de confidențialitate și politica cookies.

În sensul celor de mai jos, vom folosi următorii termeni având următoarele înțelesuri:

Pe tot cuprinsul prezentului document, următorii termeni se traduc astfel:

Platforma https://comunitateaoncologica.ro conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor Fundației Comunitatea Oncologică.

Conținutul platformei https://comunitateaoncologica.ro este prezentat cu bună credință. Fiecare utilizator accesează conținutul platformei pe propria răspundere, iar Fundația Comunitatea Oncologică nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea platformei https://comunitateaoncologica.ro este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.

Conținutul platformei https://comunitateaoncologica.ro (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a Fundației Comunitatea Oncologică și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei Fundația Comunitatea Oncologică. Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa de email contact@comunitateaoncologica.ro.  

Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a Fundației Comunitatea Oncologică și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al Fundației.

Site-ul https://comunitateaoncologica.ro este administrat de Fundația Comunitatea Oncologică și prin accesarea lui, sunteți de acord cu termenii și condițiile enunțate aici.

Fundația Comunitatea Oncologică își rezervă dreptul de a aduce modificări termenilor și condițiilor, precum conținutului din site, fără o notificare prealabilă.

Fundația Comunitatea Oncologică, având datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.
Această nota de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră. Fundația Comunitatea Oncologică acționează ca Operator de date cu caracter personal.

Ne puteti contacta la urmatoarele date de contact:

Email:

contact@comunitateaoncologica.ro

data.protection@comunitateaoncologica.ro

Adresa: București, Str. Luminei nr. 9, Corp 1, sector 2

Tel: 0745 349 108

Avem un responsabil  pentru Protecția Datelor care poate fi contactat prin intermediul datelor de contact menționate mai sus.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifică sau pot conduce la identificarea acesteia.

Operațiunile de prelucrare efectuate de Fundație privesc de regulă date cu caracter personal / categorii de date precum:

Aceste date sunt prelucrate în special în legatură cu experții pe care Fundația îi poate propune / prezenta prin ofertele și documentația depuse în cadrul procedurilor de achiziție publice, sectoriale și/sau private la care alege să participe, indiferent de calitatea acesteia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător).

În general, colectăm datele personale de la dumneavoastră.
Putem primi date cu caracter personal și din alte surse precum:

Fundația Comunitatea Oncologică prelucrează date cu caracter personal de regulă în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

Fundația Comunitatea Oncologică prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite, în funcție de fiecare tip de date și scop.

Putem folosi datele personale în principiu pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care Fundația Comunitatea Oncologică va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunostință, vă vom furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Prelucrăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Dezvoltarea și derularea activităților și programelor specifice pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților oncologici, promovarea și optimizarea sănătății, dar și modalități de prevenție, sprijin și suport psiho-social și psihoterapeutic pacienților diagnosticați cu cancer, precum și familiilor acestora.
 • Sprijin și asistență psiho-socială, psihoterapeutică și medicală a pacienților oncologici și familiilor acestora, atât prin oferirea de servicii de psiho-oncologie individuală cât și de grup;
 •  Crearea unei comunități de sprijin a pacienților oncologici și familiilor acestora.
 • Îmbinarea eforturile specialiștilor și membrilor societății civile pentru a crește responsabilizarea comunității prin implicarea tuturor actorilor sociali în susținerea pacienților oncologici mai ales în ceea ce privește accesul în timp real, pentru toți pacienții, la cele mai noi terapii precum și la studiile clinice;
 • Organizarea programelor de formare profesională și specializare în domeniul psihoterapiei și psiho-oncologiei care să contribuie la creșterea numărului de specialiști care să ofere suport psihologic pacienților oncologici și familiilor acestora;
 • Promovarea accesului la informație și tratament;
 • Creșterea gradului de informare și conștientizare a populației în ceea ce privește boala oncologică;
 • Atingerea unui nivel cât mai ridicat al aderenței/accesului la tratamente și programe specifice, la nivel național;
 • Responsabilizare și lobby la nivelul structurilor guvernamentale în problematica afecțiunilor oncologice;
 • Suportul logistic al pacienților netransportabili astfel încât aceștia să ajungă în locațiile unde efectuează tratamentul;
 • Facilitarea comunicării și împărtășirea noutăților către și între pacienți, la nivel național;
 • Facilitarea accesului tuturor pacienților la studiile clinice care se desfășoară în centrele mari prin asigurarea informării atât a pacienților cat și a medicilor din teritoriu;
 • Sensibilizarea medicilor de familie pentru includerea în setul de analize uzuale a electroforezei proteinelor serice sau alți marker tumorali relevanți, astfel încât să existe posibilitatea diagnosticării precoce a unor tipuri specifice de afecțiuni oncologice;
 • Sensibilizarea la nivel național a managementului spitalelor de a utiliza tehnica modernă de diagnostic și de a avea mereu disponibile în stoc produse pentru tratamentul specific, terapiile de întreținere și adjuvante;
 • Susținerea efectuării în timp real a auto-transplantului medular pentru pacienții eligibili pentru transplant;
 • Sensibilizarea direcțiunii / managementului spitalicesc în scopul susținerii continue a specialiștilor în domeniu;
 • Sprijin material pentru pacienți aflați în situații speciale. Situațiile speciale vor fi definite în baza unor criterii clar si transparent stabilite și, după caz, aprobate de Consiliul Director;
 • Organizarea de acțiuni / evenimente (inclusiv activități comerciale) pentru strângerea de fonduri;
 • Organizarea de conferințe de presă și alte activități, care să ducă la creșterea nivelului de conștientizare în general, cu privire la afecțiunile oncologice, detecția precoce și prevenția.
 • Parteneriate cu toate autoritățile statului și cele locale, cât și cu organismele internaționale, pentru solicitarea de finanțări necesare realizării programelor desfășurate în concordanță cu scopul și obiectivele Fundației;
 • Promovarea măsurilor de bune practici în domeniul sănătății prin integrarea serviciilor de psihoterapie,
 • Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale și angajamentelor asumate
 • Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm. Totodată putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți sau parteneri, persoane juridice.
 • În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților, partenerilor și colaboratorilor noștri pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia.
 • În cazul vizitării site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe rețelele sociale, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului sau alte date personale potențial primite prin intermediul acestor platforme
 • Respectarea unor cerințe legale și/sau de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală sau a celor solicitare prin acte normative speciale care reglementează obiectul nostru de activitate ori, după caz, de arhivare.
 • Gestiune economico-financiară-administrativă
 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • Statistici interne.

Temeiurile juridice ale prelucrării (legalitatea prelucrării) au în vedere dispozițiile REGULAMENTULUI și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, legislației aplicabile.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic/contract și/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Fundației (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestită Fundația.
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație sau de o parte terţă, respectiv:
  1.  pentru derularea și administrarea activității noastre (în desfășurarea obiectului de activitate al Fundației, alte activități conexe, participarea la proceduri de achiziție, etc)
  2. pentru gestionarea riscurilor aflate în legatură cu activitatea noastră
  3. pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii donatori ori parteneri, inclusiv dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informații privind serviciile, precum și cele ale partenerilor noștri, în condițiile legii,  organizarea de cursuri de specialitate, etc
 • gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legatură cu serviciile, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți serviciile noastre, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, în ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens.

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 • Pe durata derulării contractului/ raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Fundația Comunitatea Oncologică poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic, precum și după încetarea raportului juridic în situația în care există prevederi care supraviețuiesc încetării (precum obligația de a păstra documentații în legătură cu proiectele implementate din fonduri publice și/sau europene pentru o anumită perioadă indicată de achizitor / beneficiar în acest sens, etc)
 • Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Fundația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți
 • Pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, etc)
 • Pe durata gestionarii relației cu potențialii donatori, beneficiarii serviciilor noastre, parteneri ai Fundației Comunitatea Oncologică și reprezentanții lor, respectiv până la exercitarea dreptului de renunțare (opt-out), pentru transmiterea de comunicări conținând informații privind serviciile noastre, invitații la evenimente precum conferințe, prezentări, cursuri, etc;
 • Pe durata gestionării relației cu experții și profesioniștii în serviciile sociale și arii înrudite raportat la participarea Fundației Comunitatea Oncologică la multiple proceduri de achiziție de-a lungul timpului (indiferent dacă acestea au drept finalitate încheierea unui contract între achizitor și Fundație sau nu) prin transmiterea de solicitări de a colabora în vederea ofertării în procedură până la exercitarea dreptului de ștergere, respectiv pe durata derulării contractului în măsura în care este atribuit către Fundație și a îndeplinirii de către Fundație a obligațiilor care supraviețuiesc acestuia,
 • Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ;
 • Timp de 1 an de la data accesului în spațiile Fundației Comunitatea Oncologică după caz;
 • Pe perioada de arhivare în interes public menționată de lege sau în politicile aplicabile ale Fundației, după caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau Fundația au prevăzut arhivarea.

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Fundație și persoana vizată.

Oricare date pot fi păstrate de Fundație, prin excepție de la prevederile anterioare dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Fundația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a Fundației ori a persoanei vizate de prelucrare.

În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de Fundația Comunitatea Oncologică în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

Fundația Comunitatea Oncologică este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@comunitateaoncologica.ro sau prin intermediul https://comunitateaoncologica.ro „Contact”, ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul social al Fundației din București, Str. Luminei nr. 9, Corp 1, sector 2.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, Fundația Comunitatea Oncologică este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de Fundația Comunitatea Oncologică tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regulă 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, Fundația Comunitatea Oncologică nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de Fundația Comunitatea Oncologică în legatură cu cererea în cauză.

Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obține din partea Fundației Comunitatea Oncologică o confirmare că prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveti dreptul să fiti informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastră, Fundația Comunitatea Oncologică furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Aveți dreptul de a obține de la Fundația Comunitatea Oncologică, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect dacă este cazul.

Aveți dreptul de a obține din partea Fundației Comunitatea Oncologică ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • vă opuneți prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație sau de o terță parte și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Fundației Comunitatea Oncologică în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;
 • alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri:

 • Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Fundației să verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • Fundația nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către Fundație, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea Fundației, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la Fundație la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație sau de o terță parte, inclusiv creării de profiluri. În acest caz, Fundația nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a va retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la data.protection@comunitateaoncologica.ro

De asemenea puteți transmite/ depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Adresa București, Str. Luminei nr. 9, Corp 1, sector 2

Ori prin intermediul https://comunitateaoncologica.ro/contact/

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim în termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

Fundația Comunitatea Oncologică poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principiu către următoarele categorii de entități:

 • autoritățile și entități publice (cum ar fi autorități fiscale, Curtea de Conturi, ANAF, etc)
 • persoane care colaborează cu Fundația în sensul participării la acțiuni de sprijinire a pacienților oncologic sau alți parteneri comerciali
 • prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele Fundației, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această notă de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, agenții de turism, furnizori de servicii de marketing, monitorizare acces și video, prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date personale și sistemele Fundației, etc.)

Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră: data.protection@comunitateaoncologica.ro.

Prin prezenta Notă am luat cunoștință de informațiile puse la dispoziție de către Fundația Comunitatea Oncologică în lumina Regulamentului și am fost informat/ă de către Fundația Comunitatea Oncologică cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.