Redirecționează până la 20% din impozitul pe profit
Completează datele companiei tale pentru a genera contractul și pentru a redirecționa până la 20% din impozitul pe profit.
Previzualizează!
CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. din data 16.07.2024
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Între:
cu sediul în CUI , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. IBAN: , reprezentată prin , având funcția de , tel/mobil , e-mail , în calitate de Sponsor.
şi
Fundația Comunitatea Oncologică cu sediul în București, Str Năvodari 32A, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 9394367, nr înregistrare 4322/B/1997 în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor, cont IBAN nr. RO36UGBI0000272027168RON, deschis la Garanti BBVA, Sucursala Militari, email: tiana@happyworld.ro , denumită în continuare „Fundatia Comunitatea Oncologică”, reprezentată legal de dna Perfect Titiana Livia, identificată cu CI seria RK nr 907316, președinte al Fundației Comunitatea Oncologică, în calitate de Beneficiar a intervenit următorul contract:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului constă în sponsorizarea activităților de ajutorare socială, medicală și psihologică a beneficiarilor Fundației Comunitatea Oncologică.
2.2. In scopul prevăzut la pct. 2.1, Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului suma de lei.
2.3. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti de către Sponsor în unul dintre conturile Beneficiarului: RO36UGBI0000272027168RON, sau RO29UGBI0000272027169EUR deschis la Garanti BBVA, Sucursala Militari sau în numerar.
III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Fundatia Comunitatea Oncologică se obligă:
3.1. Să folosească donația exclusiv pentru desfășurarea activității ce formează obiectul prezentului contract și să informeze periodic Sponsorul cu privire la modul în care au fost utilizate fondurile primite;
3.2. Să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui și a mărcii sponsorului, cu acordul acestuia, în conformitate cu Legea nr. 32/1994 actualizată.
Sponsorul se obligă:
3.3. Să vireze în contul sau sa achite direct Beneficiarului identificat la punctul 2.3 suma menționată la punctul 2.2., pană la data de
3.4. Să nu condiționeze sau direcționeze în vreun fel activitatea beneficiarului Sponsorizării.
IV. NOTIFICARI
4.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa / sediul prevăzut în prezentul contract.
Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Generează PDF